Management

Prof. Dr. Marietta Horster Project Coordinator

Dr. Erika Fischer Project Management

Laura Kopp-Zimmermann, M.A. Project Management

Dr. Nicole Birkle EU office

Contact

Johannes Gutenberg-Universität Mainz
FB 07: Geschichts- und Kulturwissenschaften
Historisches Seminar – Alte Geschichte
Welderweg 18 (Philosophicum)
D-55122 Mainz

carmen-itn@uni-mainz.de